luni, 16 noiembrie 2009

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Membrii Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) au următoarele drepturi şi obligaţii:
(a) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi respecta Statutul Asociaţiei, de a achita cotizaţia de membru, de a-şi exercita toate celelalte îndatoriri ce le revin.
(b) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi participa la activitatea Asociaţiei, la Adunările generale, la celelalte întruniri şi manifestări ale acesteia, de a contribui şi a se implica în susţinerea şi realizarea obiectivelor ei; obligaţia de a se strădui să fie cât mai activi posibil, de a evita pasivitatea, de a nu se complace ca scopurile Asociaţiei să fie realizate fără participarea fiecărui membru al ei;
(c) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei, conform normelor statutare, pe baza propriei lor activităţi. Activitatea lor în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei se desfăşoară pe baza propriei opţiuni liber consimţite, a disponibilităţii de a contribui la buna funcţionare a Asociaţiei, a nivelului corespunzător de conştiinţă asociativă care justifică promovarea lor.
Această activitate nu este remunerată, nu poate avea ca scop dobândirea unor beneficii materiale personale;
(d) obligaţia de a respecta hotărârile Adunărilor generale şi cele ale organelor de conducere, administrare şi control, de a acţiona pentru realizarea lor. Hotărârile adoptate în mod democratic vor trebui acceptate şi aplicate în acelaşi mod, inclusiv de către cei care s-au abţinut ori au votat împotriva lor;
(e) dreptul de a se adresa organelor de conducere, administrare şi control în sensul celor de mai sus, de a primi răspunsurile corecte, legale şi statutare la chestiunile sesizate sau propuse spre soluţionare;
(f) dreptul şi obligaţia de a se îngriji în mod special de asigurarea relaţiilor de respect reciproc, a climatului de cooperare colegială între membri, a valorificării spiritului şi capacităţii asociative a acestora, care constituie condiţii strict necesare pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. O atenţie deosebită se va acorda evitării şi înlăturării prompte a oricărui factor perturbator, a oricărei atitudini contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

joi, 12 noiembrie 2009

Cine poate deveni membru

Pot fi membri ai Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) cetăţenii români titulari de Decizii ale Caselor de Pensii în baza Legii nr. 189/2000 referitoare la persoanele persecutate din motive etnice, fără deosebire de apartenenţă etnică (inclusiv din minorităţile etnice), confesională, socio-profesională, politică ş.a., inclusiv soţia sau soţul celor sus menţionaţi, cu Decizii corespunzătoare (ca supravieţuitori ai foştilor refugiaţi) sau fără astfel de Decizii.
Pot fi membri ai Asociaţiei şi moştenitorii de gradele I-II ai foştilor refugiaţi, precum şi alţi membri ai familiilor foştilor refugiaţi.
Pot fi deasemenea membri ai Asociaţiei şi românii din străinătate care au fost refugiaţi în 1940-1947, cu documente doveditoare ale acestei calităţi, împreună cu membrii familiilor lor, indiferent de cetăţenia lor actuală. Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) primeşte în rândurile sale şi membri aderenţi sau sprijinitori, inclusiv persoane juridice, conform precizărilor din Regulamentul său intern.

miercuri, 11 noiembrie 2009

Despre AFOR 1940-1947

Persoană juridică înfiinţată prin hotărâre judecătorească, înscrisă în Registrul Naţional al Asociaţiilor, având înregistrare fiscală, funcţionând pe termen nedeterminat, cu sediul în Bucureşti, Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) a reluat şi continuă tradiţia organizării refugiului românesc din anii celui de al doilea război mondial, care a avut o rezonanţă deosebită în viaţa social-culturală a ţării, a întregii societăţi româneşti a timpului. Asociaţia Foştilor Refugiaţi ( AFOR 1940-1947 ) se constituie ca subiect de drept privat fără scop patrimonial. Ea este o asociaţie cetăţenească publică, liber consimţită, deschisă tuturor celor cărora li se adresează, fără scop lucrativ, fără caracter politic. Ea are obiective proprii cu caracter social şi cultural în domeniul specific al interesului său de grup, exprimat prin însăşi denumirea asociaţiei. Aceasta se întemeiază pe drepturile cetăţeneşti constituţionale şi funcţionează în baza legislaţiei privitoare la asociaţii şi fundaţii (O.G. 26/2000 , L. 246/2005 şi L. 305/2008) şi a aceleia referitoare la persoanele persecutate din motive etnice (O.G. 105/1999, L.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare).